Modernus atliekų tvarkymas

Regione įdiegta konteinerių identifikavimo sistema, mišrios komunalinės atliekų apdorojamos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose.

Atliekų kiekis mažėja

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne pašalinamų komunalinių atliekų kiekis kasmet mažėja.

Naujienos

Naujienos / 2017 02 13 Dvinarei rinkliavai įvesti stinga instrumentų

Šiau­liuo­se su­reng­ta­me ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių me­rų ir Sei­mo na­rių pa­si­ta­ri­me ap­tar­ta dvi­na­rės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nes at­lie­kas ak­tua­li­ja. Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro (ŠRATC) di­rek­to­rė Jo­li­ta Šal­kaus­kie­nė pri­sta­tė si­tua­ci­ją ir įvar­di­jo pro­ble­mas.

Pa­si­ta­ri­me da­ly­va­vo Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Ma­žei­ka, Šiau­lių kraš­to bi­čiu­lių par­la­men­ti­nės gru­pės na­riai, sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai, at­lie­kų tvar­ky­to­jai.

Sa­vi­val­dy­bės at­li­ko 90 pro­cen­tų na­mų dar­bų dvi­na­rei rink­lia­vai įves­ti – nu­pirk­ta pro­gra­mi­nė įran­ga, iden­ti­fi­kuo­ja­mi kon­tei­ne­riai, kad ga­li­ma bū­tų ap­skai­čiuo­ti rink­lia­vos mo­kė­to­jo su­ren­ka­mų at­lie­kų kie­kius, at­lie­ka­mi rink­lia­vos dy­džio skai­čia­vi­mai, ren­gia­mi nuo­sta­tai bei me­to­di­ka.

Vy­riau­sy­bės 2016 me­tų ba­lan­džio 20 die­nos nu­ta­ri­mu bu­vo pa­tvir­tin­tos rink­lia­vos nu­sta­ty­mo nau­jos tai­syk­lės. Dvi­na­re rink­lia­va no­ri­ma ska­tin­ti at­lie­kas rū­šiuo­ti ir ma­žin­ti srau­tus į są­var­ty­ną. Ji tu­rė­jo bū­ti įves­ti nuo šių me­tų sau­sio 1 die­nos.

Pa­si­ta­ri­me ar­gu­men­tuo­ta, jog tai­syk­les rei­kia keis­ti, nes yra tai­sy­ti­nų vie­tų. Ki­taip dvi­na­rė rink­lia­va bus įves­ta for­ma­liai, o rea­liai ne­veiks.

„Šiau­lių re­gio­no si­tua­ci­ja ski­ria­si nuo ki­tų re­gio­nų ir ne­no­ri­me, kad su­kur­ta sis­te­ma bū­tų iš­krai­py­ta. – sa­kė J. Šal­kaus­kie­nė. – Re­gio­ne rink­lia­va ap­mo­kes­ti­na­ma pa­gal dek­la­ruo­tų gy­ven­to­jų skai­čių bu­tuo­se, in­di­vi­dua­lio­se val­do­se, o įmo­nės ap­mo­kes­tin­tos pa­gal dar­buo­to­jų skai­čių – ne pa­gal pa­tal­pų plo­tą ar tur­to vie­ne­tus, kaip ki­tur.“

Nau­jo­se tai­syk­lė­se eli­mi­nuo­ja­ma ju­ri­di­nių as­me­nų są­vo­ka.

„Rei­ka­lau­ja­ma, kad rink­lia­vą mo­kė­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sa­vi­nin­kai, – pa­brė­žė ŠRATC va­do­vė. – Mo­kė­to­jų pa­dau­gė­tų 33 pro­cen­tais. Bet tu­rės mo­kė­ti už ob­jek­tus, ku­rie ne­ge­ne­ruo­ja ko­mu­na­li­nių at­lie­kų, pa­vyz­džiui, van­dens bokš­tus ar trans­for­ma­to­ri­nes.“

Svars­ty­ta, jog ju­ri­di­niai as­me­nys pa­sto­vią­ją da­lį mo­kė­tų pa­gal dar­buo­to­jų skai­čių. Bet nė­ra ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to duo­me­nų ba­zės, su­sie­tos su dar­buo­to­jų skai­čiu­mi.

Kin­ta­mo­ji da­lis skai­čiuo­ja­ma nuo už­pil­dy­tų at­lie­kų kon­tei­ne­rių tū­rio ar svo­rio ir iš­ve­ži­mų daž­nio.

Ge­riau­sia si­tua­ci­ja yra in­di­vi­dua­lio­se val­do­se, ku­rios be­veik vi­sos ap­rū­pin­tos rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­riais. Per 70 pro­cen­tų in­di­vi­dua­lių kon­tei­ne­rių jau yra iden­ti­fi­kuo­ta ir ga­li­ma ste­bė­ti, ko­kius kie­kius ko­mu­na­li­nių at­lie­kų per­duo­da at­lie­kų tu­rė­to­jai tvar­ky­mui.

Dvi­na­rės rink­lia­vos pri­va­lu­mų nė­ra kaip pri­tai­ky­ti dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams, kol jie nau­do­ja­si ko­lek­ty­vi­niais kon­tei­ne­riais. Ra­ki­na­mų kon­tei­ne­rių aikš­te­lės at­si­ras tik 2018 me­tų pa­bai­go­je.

ŠRATC tei­kia siū­ly­mus tai­syk­lė­se įvar­dy­ti ju­ri­di­nius as­me­nis at­lie­kų tu­rė­to­jais ir neap­mo­kes­tin­ti ob­jek­tų, ku­rie ne­ge­ne­ruo­ja at­lie­kų.

„Gal bū­tų ver­ta įgy­ven­din­ti dvi­na­rės rink­lia­vos pi­lo­ti­nį pro­jek­tą? Gal tai ga­li bū­ti at­lik­ta ku­rio­je nors re­gio­no sa­vi­val­dy­bė­je“, – siū­lė ŠRATC va­do­vė.

„Dvi­na­rę rink­lia­vą grei­čiau­siai įsi­ve­si­me, – tei­gė Ak­me­nės ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas, Šiau­lių re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos pir­mi­nin­kas. – Bet tą klau­si­mą at­ski­rai spren­džia kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė – nors vals­ty­bė vie­na. Sis­te­ma ga­lu­ti­nai ne­su­kur­ta.“

Jis pa­brė­žė, jog klau­si­mai ke­lia­mi, ti­kin­tis, jog vals­ty­bės lyg­me­niu bus pra­dė­ta mąs­ty­ti, kaip tu­ri veik­ti sis­te­ma, kad iš tie­sų ska­tin­tų rū­šiuo­ti at­lie­kas ir per­dirb­ti ant­ri­nes ža­lia­vas.

Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas K. Ma­žei­ka, ra­gi­nęs kuo grei­čiau įves­ti dvi­na­rę rink­lia­vą, vė­liau su­ti­ko, jog yra tai­sy­ti­nų da­ly­kų.

„Iš tie­sų, tu­ri­me gau­ti at­sa­ky­mą dėl vers­lo su­bjek­tų, ir tų ob­jek­tų, ku­rie ap­lin­kos ne­ter­šia, at­lie­kų ne­ge­ne­ruo­ja“, – sa­kė jis.

Ki­ti Sei­mo na­riai pa­ti­ki­no, jog ini­ci­juos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo dėl dvi­na­rės rink­lia­vos at­šau­ki­mą.

 

 

Paskutinį kartą redaguota: 2017-02-13

Jei neradote informacijos, susisiekite su mumis:

  • info@sratc.lt
  • (8 41) 42 15 99 arba (8 41) 52 07 61

Pramonės g. 15-71, LT-78137 Šiauliai, Tel. (8 41) 520 002, El. paštas: info@sratc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas:
145787276. PVM mokėtojo kodas: LT457872716.