Modernus atliekų tvarkymas

Regione įdiegta konteinerių identifikavimo sistema, mišrios komunalinės atliekų apdorojamos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose.

Atliekų kiekis mažėja

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne pašalinamų komunalinių atliekų kiekis kasmet mažėja.

Naujienos

Naujienos / 2016 12 23 kaip teisingai tvarkytis su po švenčių likusiomis atliekomis?

Kar­tu su gra­žiau­sio­mis me­tų šven­tė­mis į na­mus at­ke­liau­ja ir tai, kas ga­liau­siai tam­pa at­lie­ko­mis: dau­gy­bė do­va­nų pa­ka­vi­mo po­pie­riaus, ka­lė­di­nių de­ko­ra­ci­jų, purš­kia­mo snie­go fla­ko­nė­lių, ka­lė­di­nių žais­liu­kų. Da­lies šių at­lie­kų ga­li­ma iš­veng­ti, o li­ku­sias su­tvar­ky­ti taip, kad ne­kenk­tų ap­lin­kai.

Ga­li­my­bių yra

Nors Lie­tu­vo­je šiuo me­tu per pir­mi­nį rū­šia­vi­mą su­ren­ka­ma tik apie 30 pro­c. at­lie­kų, žmo­nių są­mo­nin­gu­mas ap­lin­ko­sau­gos klau­si­mais au­ga. O ir ku­ria­ma at­lie­kų tvar­ky­mo inf­rast­ruk­tū­ra at­lie­kas pa­de­da rū­šiuo­ti dar pa­pras­čiau – jai plės­ti 2014–2020 m. in­ves­ti­ci­jų lai­ko­tar­piu skir­ta 70 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Sang­lau­dos fon­do lė­šų.

„At­lie­kų rū­šia­vi­mą Lie­tu­vo­je ga­li­ma pa­ly­gin­ti su ma­žu vai­ku – pra­de­da­me ženg­ti pir­muo­sius žings­nius, bet pa­ly­gi­nti, ko­kia at­lie­kų si­tua­ci­ja bu­vo prieš de­šimt me­tų, da­bar mes rū­šiuo­ja­me daug ge­riau“, – sa­ko Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ES pa­ra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ine­sis Kiš­kis.

Anot jo, gy­ven­to­jų no­rą rū­šiuo­ti le­mia dvi prie­žas­tys: po­rei­kis, kad ap­lin­ka bū­tų šva­res­nė, ir kad kuo ma­žiau at­lie­kų pa­tek­tų į są­var­ty­nus. Vis dėlto jų ne­rū­šiuo­jan­tys ti­ki­na, kad kon­tei­ne­rių dar trūks­ta, o iki kai ku­rių nu­vyk­ti tie­siog per to­li. I. Kiš­kis sa­ko, kad priei­na­mu­mo klau­si­mą pa­dės iš­spręs­ti ES fon­dų lė­šo­mis vyk­do­mi nau­ji pro­jek­tai.

„Šie pi­ni­gai yra pa­skirs­ty­ti re­gio­nams, ku­rių sa­vi­val­dy­bės ar­ba at­lie­kų tvar­ky­mo cent­rai ga­lės įsi­gy­ti ir pa­da­lin­ti in­di­vi­dua­lių val­dų sa­vi­nin­kams bio­lo­giš­kai skai­džių at­lie­kų kom­pos­ta­vi­mo dė­žes ar kon­tei­ne­rius, tal­pyklas at­ski­ram mais­to at­lie­kų su­rin­ki­mui. Bus vyk­do­ma di­de­lio ga­ba­ri­to at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lių sta­ty­ba, nes jų dar trūks­ta ir ne vi­sa­da jos yra pa­to­gio­se gy­ven­to­jams vie­to­se – ten­ka va­žiuo­ti ko­kius 10–15 km. Bus ga­li­ma fi­nan­suo­ti to­kių aikš­te­lių įren­gi­mo, kon­tei­ne­rių įsi­gi­ji­mo iš­lai­das, kad tink­las apim­tų te­ri­to­ri­ją kuo tan­kiau“, – pa­sa­ko­ja direktorius.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos At­lie­kų de­par­ta­men­to va­do­vas Da­lius Kri­nic­kas sa­ko, kad dar trūks­ta pa­kan­ka­mai efek­ty­vių eko­no­mi­nio ska­ti­ni­mo prie­mo­nių, ku­rios pa­ra­gin­tų gy­ven­to­jus rū­šiuo­ti. Vie­nu to­kių ban­dy­mų taps nuo ki­tų me­tų ki­taip skai­čiuo­ja­mos są­skai­tos už at­lie­kų iš­ve­ži­mą: rū­šiuo­jan­tys gy­ven­to­jai už šią pa­slau­gą mo­kės ma­žiau nei ne­rū­šiuo­jan­tys.

Svar­bu ir per šven­tes

Pa­si­tik­ti šven­tes neap­sik­rau­nant at­lie­kų tvar­ky­mo rū­pes­čiais tik­rai įma­no­ma. Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Ka­ro­li­na Kie­sie­nė sa­ko, kad šven­ti­niu lai­ko­tar­piu pa­dau­gė­ja pa­kuo­čių at­lie­kų, ypač stik­lo, po­pie­riaus, taip pat lie­ka mais­to, bet to ga­li­ma ar­ba iš­veng­ti ar­ba tin­ka­mai at­si­kra­ty­ti.

Spe­cia­lis­tės tei­gi­mu, sie­kiant su­ma­žin­ti į ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­rius iš­me­ta­mų at­lie­kų kie­kį, bū­ti­na at­lie­kas rū­šiuo­ti jų su­si­da­ry­mo vie­to­je. Pa­kuo­čių ir ant­ri­nių ža­lia­vų at­lie­koms su­rink­ti in­di­vi­dua­lių val­dų gy­ven­to­jams yra su­teik­ti in­di­vi­dua­lūs at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­riai, o prie dau­gia­bu­čių pa­sta­ty­ti bend­ro nau­do­ji­mo at­lie­kų rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­riai.

„Jiems te­rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį į in­for­ma­ci­nius lip­du­kus ant kon­tei­ne­rių, ku­rie nu­ro­do, ko­kios at­lie­kos yra me­ta­mos, ir tin­ka­mai iš­rū­šiuo­ti. Tu­rint di­de­lį kie­kį ant­ri­nių ža­lia­vų ar pa­kuo­čių at­lie­kų, jas ga­li­ma vež­ti į re­gio­ne esan­čias 9-ias di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­les ar­ba į ra­jo­ni­nius at­lie­kų priė­mi­mo punk­tus. Teks­ti­lės at­lie­kas gy­ven­to­jai ga­li at­vež­ti į di­de­lio ga­ba­ri­to at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­les ar­ba ra­jo­ni­nius at­lie­kų priė­mi­mo punk­tus, ža­lią­sias at­lie­kas at­skir­ti ir kom­pos­tuo­ti na­muo­se“, – sa­ko ji ir pa­ta­ria, kaip at­lie­kų iš­veng­ti.

„Pla­nuo­jant šven­ti­nes vai­šes ver­tė­tų at­kreip­ti dė­me­sį į mais­to pro­duk­tų ga­lio­ji­mo lai­ko­tar­pį, nu­ma­ty­ti bū­ti­ną vai­šių kie­kį, kad ne­lik­tų mais­to li­ku­čių, eg­lu­čių puo­šy­bai nau­do­ti tu­ri­mus žais­liu­kus, ku­riuos ga­li­ma at­nau­jin­ti ran­kų dar­bo pa­puo­ši­mais, o pla­nuo­jant do­va­nas įver­tin­ti, ar tik­rai bū­ti­nas įpa­ka­vi­mas“, – pa­ta­ria spe­cia­lis­tė.

Žie­mos šven­tės neį­si­vaiz­duo­ja­mos be Ka­lė­dų eg­lu­tės, ta­čiau po Tri­jų ka­ra­lių jų tvar­ky­mas tam­pa ne­men­ku rū­pes­čiu – daž­nai jos tie­siog pa­lie­ka­mos gat­vė­se ar iš­me­ta­mos prie kon­tei­ne­rių. K. Kie­sie­nė sa­ko, kad jas ga­li­ma ati­duo­ti at­lie­kų ve­žė­jams jų vyk­do­mų eg­lu­čių su­rin­ki­mo ak­ci­jų me­tu – jos or­ga­ni­zuo­ja­mos kiek­vie­nų me­tų pra­džio­je prie di­džių­jų pre­ky­bos cent­rų. Vi­sos su­rink­tos eg­lu­tės per­duo­da­mos ši­lu­mos ga­min­to­jams, kad jas su­kū­ren­tų. Nu­by­rė­ju­sias ža­lias­ka­res taip pat ga­li­ma at­vež­ti į re­gio­no ža­lių­jų at­lie­kų kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­les, kur jos bus su­smul­kin­tos ir pa­nau­do­tos kom­pos­to ga­my­bai, taip pat kom­pos­tuo­ti ar su­kū­ren­ti sa­vo na­muo­se, jei jos ne­pa­deng­tos che­mi­nė­mis me­džia­go­mis.

Paskutinį kartą redaguota: 2016-12-23

Jei neradote informacijos, susisiekite su mumis:

  • info@sratc.lt
  • (8 41) 42 15 99 arba (8 41) 52 07 61

Pramonės g. 15-71, LT-78137 Šiauliai, Tel. (8 41) 520 002, El. paštas: info@sratc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas:
145787276. PVM mokėtojo kodas: LT457872716.